Lavey v Craigbane action shots (1 of 56)Lavey v Craigbane action shots (2 of 56)Lavey v Craigbane action shots (3 of 56)Lavey v Craigbane action shots (4 of 56)Lavey v Craigbane action shots (5 of 56)Lavey v Craigbane action shots (6 of 56)Lavey v Craigbane action shots (7 of 56)Lavey v Craigbane action shots (8 of 56)Lavey v Craigbane action shots (9 of 56)Lavey v Craigbane action shots (10 of 56)Lavey v Craigbane action shots (11 of 56)Lavey v Craigbane action shots (12 of 56)Lavey v Craigbane action shots (13 of 56)Lavey v Craigbane action shots (14 of 56)Lavey v Craigbane action shots (15 of 56)Lavey v Craigbane action shots (16 of 56)Lavey v Craigbane action shots (17 of 56)Lavey v Craigbane action shots (18 of 56)Lavey v Craigbane action shots (19 of 56)Lavey v Craigbane action shots (20 of 56)