Antrim v Clare 09.05.21Antrim v Kilkenny 16.05.21Antrim v Wexford 05.06.21Derry v Donegal 06.06.21